Titulinis
Naujienlaiškis

Kaip naudoti ir tvarkyti įsigytą kultūros paveldo objektą?

Praėjusio naujienlaiškio numerio rubrikoje „Praktinis gidas“ apžvelgėme, kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti ketinantiems įsigyti kultūros paveldo objektą. Tęsdami temą, pateikiame pagrindinę informaciją kultūros paveldo objektų savininkams apie kultūros paveldo objektų naudojimą ir tvarkymą. Rubrikos konsultantas - Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.
Įsigyto kultūros paveldo objekto (statinio) naudojimo reikalavimai yra nustatyti Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. D1-1067. Juo nustatyti reikalavimai yra privalomi statinių naudotojams, techniniams prižiūrėtojams bei savivaldybių administracijoms, vykdančioms statinių naudojimo priežiūrą.
Prireikus remontuoti ar kitaip tvarkyti kultūros paveldo objektą (statinį), taikomi Statybos techniniame reglamente, patvirtintame Aplinkos ir Kultūros ministrų 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196, nustatyti reikalavimai. Šio reglamento 5, 6 ir 7 punktuose nurodomi Statybos įstatymo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo taikymo atvejai (priklausomai nuo konkrečios situacijos ir darbų rūšies).
Kiekvienu atveju kultūros paveldo objekto (statinio) savininkas kartu su atestuotu projektuotoju turi spręsti, kokie reikalavimai turi būti taikomi:
  1. Jeigu savininko norams įgyvendinti reikalingi tik statybos darbai, vadovaujamasi Statybos įstatymo nuostatomis ir Statybos techniniais reglamentais. Statybos darbai kultūros paveldo objekte (statinyje) gali būti pradėti tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus pritarimą.
  2. Antruoju atveju, kai yra vykdomi ir statybos, ir tvarkybos darbai, taikomi abiejų įstatymų reikalavimai, t.y. Statybos įstatymu ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu nustatyti reikalavimai.
  3. Kai savininko norams įgyvendinti yra reikalingi tik tvarkybos darbai, vadovaujamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir paveldo tvarkybos reglamentais. Tvarkybos darbų rūšys yra nustatytos Kultūros ministro 2013 m. rugsėjo25 d. įsakymu Nr. ĮV-663.
 
Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti parengtas kultūros paveldo objekto (statinio) – ypatingo statinio projektas ir/arba tvarkybos darbų projektas. Projekto įgyvendinimui reikalingas leidimas, o baigus darbus turi būti atliktas darbų įvertinimas.
 
Sąvoka „statybos darbai“ yra apibrėžta Statybos įstatymo 2 str. 90 dalyje: „Statybos darbai – darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose“.
 
 
Sąvokos „Tvarkyba“, „Tvarkomieji paveldosaugos darbai“, „Tvarkomieji statybos darbai“ yra apibrėžtos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 34, 36 ir 37 dalyse, t.y.:
 
34. Tvarkyba nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas;
36. Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą;
37. Tvarkomieji statybos darbai statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Be to, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtinto kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663, 1 punkte nurodoma, kad šis reglamentas „nustato pagrindinius požymius, pagal kuriuos tvarkomieji paveldosaugos ar tvarkomieji statybos darbai priskiriami konkrečioms tvarkybos rūšims, ir tvarkybos darbų rūšių parinkimą.“.
Kitame naujienlaiškio numeryje detaliau aptarsime konkrečius statybos ir tvarkybos darbų įgyvendinimo atvejus ir jiems taikomus reikalavimus ─ nuo projektavimo sąlygų išdavimo iki darbų užbaigimo.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas