Titulinis
Naujienlaiškis

Klausiame departamento

Kodėl mano valdomame žemės sklype taikomos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos?
 
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyriaus vedėjas Arūnas Giraitis
 
Kol buvo nenustatytos nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zonos, buvo taikomos laikinosios zonos, pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas nustatantį nutarimą:
_________________________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343
Vilnius
 
 
XIX. NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TERITORIJA IR APSAUGOS ZONOS
83. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37) nustatomos šios nekilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus statinių priklausinius) individualios apsaugos zonos:
83.1. apsaugos nuo fizinio poveikio;
83.2. vizualinės apsaugos.
84. Kol nenustatytos nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zonos, taikomos laikinosios zonos:
84.1. apsaugos nuo fizinio poveikio – 50 metrų;
84.2. vizualinės apsaugos – 500 metrų.
85. Prieš skelbiant nekilnojamąsias kultūros vertybes kultūros paminklais, turi būti nustatytos jų individualios apsaugos zonos.
86. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos saugomos kartu su šiomis vertybėmis. Jų priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato apsaugos reglamentas.
87. Apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama:
87.1. atlikti darbus, deformuojančius gruntą ir sukeliančius jo vibraciją;
87.2. laikyti aktyviąsias chemines, lengvai užsidegančias bei sprogstamąsias medžiagas;
87.3. statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti;
87.4. atlikti kitokius darbus, galinčius pakenkti nekilnojamosioms kultūros vertybėms ar jų teritorijoms.
88. Vizualinės apsaugos zonoje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.
89. Nekilnojamųjų kultūros vertybių priešavariniams, remonto ar pritaikymo darbams bei šiems darbams jų teritorijoje atlikti reikalingas Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas.
90. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu.
____________________________________________
Rengiant žemės sklypo planą ir buvo vadovaujamasi šia nuostata bei teritorijų planavimo dokumentais. Nuo Velbiškių kaime esančių neveikiančių kapinių iki Jūsų sklypo yra iki 500 metrų.
Visos neveikiančios kapinės iki Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo 2004 metais, pagal įstatymo 3 straipsnį :
3 straipsnis.  Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurios iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtrauktos į valstybės apskaitą, apsauga
1. Visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį (Žin., 2004, Nr. 153-5571), pripažįstami Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis.
Tuo metu Velbiškių kaimo neveikiančios kapinės buvo pripažintos Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamąja kultūros vertybe.
Taigi, dėl pasikeitusių nuostatų šiuo metu šiam sklypui (unikalus Nr.8250-0014-0173) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos neturi būti nustatytos.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas