Titulinis
Kultūros paveldo centras
KPC kelionės lapų pildymo tvarka

Kelionės lapų pildymo tvarka

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo centro direktoriaus
2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. Į-68
 
KULTŪROS PAVELDO CENTRO
TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PERDAVIMO, KELIONĖS LAPŲ IŠDAVIMO IR PILDYMO
TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo centro tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių (toliau – Automobiliai) kelionės lapų išdavimo ir pildymo Kultūros paveldo centre (toliau – Centras) tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šio aprašo pažeidimą.
 
2. Šis aprašas privalomas Centro darbuotojams.
 
3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2010, Nr. 41-1944) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose" (Žin., 1998, Nr.103-2838; 2003, Nr. 121-5486; 2009, Nr. 69-2796), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos" (Žin., 1995, Nr.85-1933) bei Kultūros paveldo centro nuostatais, patvirtintais Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. Į-003 (Žin., 2006, Nr. 6-240; 2008, Nr. 39-1446).
 
II. KULTŪROS PAVELDO CENTRO TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PERDAVIMAS
 
4. Automobilio perdavimas Centro darbuotojui, vairuosiančiam automobilį įforminamas Tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo registre (1 priedas). Už šio registro teisingą pildymą atsakingas Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas.
 
III. KELIONĖS LAPŲ IŠDAVIMAS
 
5. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose (2 priedas). Degalų įpylimas į tarnybinio automobilio baką fiksuojamas kelionės lapuose, įrašant įpiltų degalų kiekį litrais.
 
6. Tarnybinių automobilių kelionės lapus išduoda, keičia, priima ir registruoja, t. y. pildo Tarnybinių automobilių kelionės lapų registrą (3 priedas), kelionės lapų pildymo ir apskaitos bei lėšų degalams limitų laikymosi kontrolę vykdo atsakingas už tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas.
 
7. Kelionės lapai registruojami pagal numerius žurnale. Vairuotojai ir darbuotojai, kuriems patikėti automobiliai, už gautus kelionės lapus pasirašo žurnale.
 
8. Kelionės lapai vairuotojams ir darbuotojams, kuriems patikėti tarnybiniai automobiliai, išduodami ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.
 
IV. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS
 
9. Gavęs kelionės lapą vairuotojas ar darbuotojas, vairuojantis tarnybinį automobilį, pildo kelionės lapą kiekvieną tarnybinio automobilio naudojimo dieną, t. y. rašo važiavimo maršrutus, kilometrų skaitiklio rodmenis išvykstant ir grįžus, išvykimo ir grįžimo data, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį litrais bei baigęs darbą pasirašo. Jei asmuo veža kitus Centro darbuotojus kelionės lapo 4 ir 9 skiltyje „Tikrinusio parašas" (2 priedas) turi pasirašyti ir dalyvavusios Centro darbuotojų grupės vadovas arba vyriausias pagal pareigas specialistas.
 
10. Jeigu tarnybinį automobilį tą pačią dieną vairuoja keli vairuotojai ar darbuotojai Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas kiekvienam iš jų išduoda naują kelionės lapą, kuris pildomas šių taisyklių nustatyta tvarka.
 
11. Kelionės lapus, kasos čekius ir sąskaitas mėnesio pabaigoje asmenys vairavę tarnybinius automobilius pateikia Bendrojo skyriaus vyriausiam specialistui.
 
12. Atsakingas už Centro tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas patikrina įrašų teisingumą kelionės lapuose ir kas mėnesį iš degalų pardavimo įmonės gautuose degalų pildymo žiniaraščiuose ir ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos visus šiuos dokumentus kartu su degalų pildymo čekiais pateikia Buhalterijai.
 
13. Sunaudotų degalų kiekis neturi viršyti nustatytų kuro normų kiekvienam automobiliui, nustačius pereikvojimo priežastis, apmoka limitus viršiję darbuotojai.
 
V. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
 
14. Darbuotojai turi būti raštu supažindinami su Centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašu.
 
15. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 
16. Kontroliuoti, kaip laikomasi šio aprašo, pavedama Bendrojo skyriaus vedėjui.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
17. Darbuotojai, kuriems perduotas ar priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, privalo vykdyti Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto reikalavimus dėl Automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo.
 
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas