Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2013 - 10 - 04

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Rudaminos dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 267, buvęs kodas IP404) Lazdijų r. sav, Rudaminos k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas.
 
Planavimo pagrindas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. Į-40 (Žin.,2008, Nr. 15-545; 2009, Nr. 129-5632)
 
Planavimo tikslai: užtikrinti Rudaminos dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai: nustatyti (patikslinti) Rudaminos dvaro sodybos fragmentų teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus bei nustatyti jose paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; 2009, Nr. 137-6044) Rudaminos dvaro sodybos fragmentų specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia - 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys, Birutės g. 2a, LT-62151, Alytus, tel.: (8-315) 259 54, alytus@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su parengtu specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Birutės g. 2a, LT-62151, Alytus, tel.: (8-315) 259 54.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas