Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 10

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-11-16 posėdis

2022 m. lapkričio 16 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-18 numatomi svarstyti klausimai:

 

1. Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (u. k. 22985), Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Piliakalnių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su papiliu ir gyvenviete, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis ir piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022-01-28 įsakymu Nr. Į-34 „Dėl inicijavimo Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 41543) skelbti valstybės saugoma“ (toliau – Įsakymas), Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (u. k. 41543) inicijuota skelbti valstybės saugoma.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintinos vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Patikslinti vertingąsias savybes: piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalniui vietoje piliakalnio aikštelės nustatyti aikštelę, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papiliui vietoje papilio aikštelės nustatyti aikštelę.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

2. Vilkaviškio kapinyno (u. k. 47221), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) 2019–2020 m. archeologinių tyrimų rezultatai; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Kapinynui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

3. Jadagonių senovės gyvenvietės (u. k. 2375), Kauno r. sav., Zapyškio sen., Jadagonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento Kauno teritorinis skyrius gavo prašymą apie galimybes statyti ūkininko sodybą ir išduoti paveldosaugos reikalavimus žemės sklype, kuris patenka į Jadagonių senovės gyvenvietės (u. k. 2375) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (rytinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų), vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 papunkčiu vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes (vietoje kultūrinis sluoksnio su archeologiniais dirbiniais ir pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų nustatyti reljefą, kultūrinį sluoksnį).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Būtkiemio piliakalnio (u. k. 2965), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Būtkiemio II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (teritoriją kiek padidinant vakarų kryptimi, sumažinant pietinėje ir rytinėje dalyse; teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų (piliakalnis patektų į nesuformuotą žemės sklypą (laisvą valstybinę žemę)), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

5. Basonių piliakalnio (u. k. 2060), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Basonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją, jos plotą kiek padidinant (teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų (didžioji dalis piliakalnio patektų į nesuformuotą žemės sklypą (laisvą valstybinę žemę), išskyrus nedidelę šiaurinę dalį, patenkančią į privatų žemės sklypą), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

6. Krivonių senovės gyvenvietės (u. k. 27739), Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Krivonėlių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytas vertingųjų savybių pobūdis, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą padidinant (pietvakarinėje, pietinėje, pietrytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės rytų, pietryčių ir pietvakarių kryptimis, sumažinant rytinėje dalyje), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

7. Padalių senovės gyvenvietės (u. k. 27740), Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Padalių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytas vertingųjų savybių pobūdis, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą sumažinant (vakarinėje, rytinėje, pietrytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, tokiu būdu teritoriją sumažinant šiaurinėje ir vakarinėje dalyse bei padidinant rytų kryptimi), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų–šiaurės vakarų ir pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

8. Pakalniškių pilkapynas (u. k. 5008), Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Pakalniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytas vertingųjų savybių pobūdis, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (šiaurės rytinėje ir rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į reljefą, tokiu būdu teritoriją sumažinant šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse bei kiek padidinant vakarų kryptimi (pilkapyno teritorija patektų į nesuformuotą žemės sklypą (laisvą valstybinę žemę)), vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiais apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų–pietvakarių kryptimi) ir neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

9. Pakalniškių pilkapynas II, vad. Prancūzkapiais (u. k. 5947), Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Pakalniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Atsižvelgiant į reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje, vakarinėje ir pietinėje rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurinėje ir pietinėje dalyse bei kiek sumažinant pietrytinėje dalyje, vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiais apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi) ir neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje vieno žemės sampilo 18 m ilgio, 11 m pločio ir 0,4 m aukščio, kitų dviejų spėjamų – 4,5 m skersmens ir 0,3 m aukščio, 4 m skersmens ir 0,4 m aukščio, sampilo juosiančio jau nežymaus griovio, kuris aptiktas tyrimų metu ir archeologinių radinių – kelių degintinių kauliukų nustatyti reljefą, sampilus, kapus).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

10. Migonių piliakalnis su gyvenviete (u. k. 24502), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Migonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, teritoriją padidinant vakarų kryptimi, kiek sumažinant šiaurinėje dalyje;), vietoje buvusio bendro su Migonių, Kleboniškių pilkapynu (u. k. 5023)vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, pietų ir pietryčių kryptimi, nuo teritorijos, nepatenkančios į Lapainios botaninio draustinio teritoriją), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą, piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

11. Migonių, Kleboniškių pilkapynas (u. k. 5023), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Gliebiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapynui teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, teritoriją kiek sumažinant vakarų, šiaurės vakarų dalyse bei padidinant pietų ir šiaurės rytų kryptimis), vietoje buvusio bendro su Migonių piliakalniu su gyvenviete (u. k. 24502) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir mitologinį vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ir jų liekanas, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

12. Migonių piliakalnis II (u. k. 47483), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Migonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovius, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 

13. Maišinės, Sausių pilkapynas (u. k. 3514), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie pilkapyno aplinkoje lokalizuotus naujus pilkapius; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Atsižvelgiant į naujai lokalizuotus pilkapius, apibrėžti pilkapynui teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, teritoriją padidinant rytų kryptimi, pietvakarinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitur – atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą), vietoje buvusio bendro su Maišinės, Sausių pilkapynu II (u. k. 4046) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje sampilų pagrindus juosiantys griovių ir pailgų duobių, ar jų liekanų nustatyti sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

14. Maišinės, Sausių pilkapynas II (u. k. 4046), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie pilkapyno aplinkoje lokalizuotą naują pilkapį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Atsižvelgiant į naujai lokalizuotą pilkapį, apibrėžti pilkapynui teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, teritoriją padidinant pietryčių kryptimi), vietoje buvusio bendro su Maišinės, Sausių pilkapynu (u. k. 3514) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje sampilų pagrindus juosiantys griovių ir pailgų duobių, ar jų liekanų nustatyti sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

15. Maišinės, Sausių pilkapis (u. k. 47403), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie lokalizuotą naują pilkapį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Pilkapiui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, sampilą juosiančias pailgas duobes ir griovį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

16. Airėnų piliakalnio (u. k. 47491), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2021 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

17. Radivoniškių senovės gyvenvietės (u. k. 47310), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kanciškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto parengimo pagrindas: 1) 2019–2020 m. archeologinių tyrimų rezultatai; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.

Aktu siūloma: Senovės gyvenvietei suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

18. Pilviškių pilkapyno (u. k. 5647), Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Joniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas rengti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos Buivydžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriuo projektuojamas naujas valstybinis žemės sklypas patenka į Pilviškių pilkapyno (u. k. 5647) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona.

Aktu siūloma: Vadovaujantis Taisyklių 13.1 papunkčiu, vietoje buvusio vizualinio pozonio, pilkapynui šiaurės, šiaurės rytų kryptimis siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes. 

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

19. Mardasavo dvarvietės (u. k. 27059), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Mardasavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Dvarvietė pripažinta valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento Alytaus–Marijampolės teritorinio skyriaus pateikta informacija apie kultūros paveldo objekto žalojimą; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo. Klausimas buvo svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-04-21 posėdyje Nr. VL-7, jam pateiktos pastabos: patikslinti teritoriją (teritoriją apibrėžiant taip, kad į ją patektų sudėtinė buv. dvaro dalis – tvenkiniai), nustatyti istorinį vertingųjų savybių pobūdį.

Aktu siūloma: Apibrėžti dvarvietei teritoriją, ją gerokai padidinant (padidinant rytų–pietryčių kryptimi apimant tvenkinius; pietrytinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su preliminariai matuoto žemės sklypo ribomis, kitur – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Merkio kraštovaizdžio draustinį), nustatyti archeologinė, istorinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 10

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas