Titulinis
Teisinė informacija

Priežiūrą atliekančio subjekto priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/qbrBMBmkHb) nustatyta tvarka ir terminais administraciniam teismui arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai. Skundas paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas