Titulinis
Konkursai į valstybės tarnybą

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius atstovas ryšiams su visuomene

Skelbimo data: 2019-01-18

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Pareigos: Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius atstovas ryšiams su visuomene

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
 
Adresas: Šnipiškių 3, LT-09309 Vilnius

Telefonas: 272 40 43

El. paštas: aukse.balsiene@kpd.lt
 
Pareigybės aprašymas:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. P- 100 (2018 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. P-452 redakcija)
 

REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS ATSTOVO RYŠIAMS SU VISUOMENE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) atstovo ryšiams su visuomene pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiasis specialistas ryšiams su visuomene yra pavaldus Skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos arba politikos mokslų krypties, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti žurnalistinio ar viešųjų ryšių darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros ir kultūros paveldo apsaugą, visuomenės informavimą;
4.4. mokėti B1 lygiu anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalbą;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie Departamentą formavimu;
5.2. planuoja Departamento informacijos sklaidą žiniasklaidoje ir visuomenėje;
5.3. Skyriaus vedėjui pavedus, inicijuoja, organizuoja ir vykdo Departamento reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;
5.4. operatyviai rengia informaciją Departamento interneto svetainei, atlieka jos atnaujinimą, kuria jos turinį, vykdydamas savalaikį ir tikslingą turinio atnaujinimą;
5.5. teikia informaciją ir rūpinasi Departamento profiliu socialiniuose interneto tinkluose;
5.6. atstovauja Departamentui visuomenės informavimo priemonėse;
5.7. teikia informaciją Departamento vadovams, struktūriniams padaliniams apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5.8. analizuoja ir sistemina medžiagą kultūros paveldo tema;
5.9. palaiko ryšius visuomenės informavimo institucijomis;
5.10. operatyviai rengia ir redaguoja medžiagą viešosios informacijos rengėjui apie Departamento veiklą, rengia publikacijas šalies periodiniams leidiniams ir svetainėms;
5.11. informuoja visuomenę apie strateginius Departamento sprendimus, Departamento vadovų susitikimus, Departamento renginius, Departamento vykdomus projektus ir programas, jų eigą;
5.12. palaiko glaudžius ryšius su Departamento teritoriniais ir struktūriniais padaliniais, padeda jiems pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.13. bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis, informuojant visuomenę apie kultūros paveldo apsaugą;
5.14. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų siužetų apie Departamento veiklą kūrimą ir kitus Departamento viešosios informacijos pristatymo darbus;
5.15. pagal kompetenciją rengia Departamento raštų bei atsakymų projektus, nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
5.16. pagal kompetenciją kaupia bylas ir atiduoda jas archyvui pagal Departamento metų dokumentacijos planą;
5.17. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui planus, teikia ataskaitas;
5.18. vykdo kitus, su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas