Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams

Skelbiamas 2016 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas

 

Paraiškos priimamos nuo

2016 m. kovo 16 d.

Paraiškos priimamos iki

2016 m. balandžio 11 d.

Kontaktinė informacija

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, (8 5) 273 42 36; nijole.n@heritage.lt

Paraiškos pateikimas

 

El. būdu, prisijungimas: www.kpepis.lt

KPEPIS paskyros kūrimas, patikra, tvirtinimas, kontaktinė informacija

Juridinio skyriaus vyr. specialistė Rasa Šimkūnaitė, (8 5) 272 40 56

rasa.simkunaite@heritage.lt

2016 m. palikta galimybė

Reg. paštu, adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Šnipiškių g. 3, LT-09309

 
Svarbu! Paraiškų teikėjai privalo iš anksto pasirūpinti paskyros sukūrimu. Išsamų paaiškinimą rasite čia (žr. 3. Vartotojo paskyra; kaip pildyti prašymą žr. 4. Prašymų pildymas).
 
Projektų dalinio finansavimo programos tikslas – inicijuoti ir plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu.
 
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas
1. renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
2.šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
 
Prioritetinės sritys
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. ĮV-104 „Dėl 2016 m. iš dalies finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų temų prioritetų nustatymo“ patvirtinti NKPPSAL projektų dalinio finansavimo prioritetai, kuriuos galite rasti čia.
 
Projektų vertinimo kriterijai
1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
4. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
5. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
6. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
7. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.
 
Projekto finansavimo apimtys ir sąlygos
Projektams įgyvendinti skiriama suma negali viršyti 90 procentų bendros projekto įgyvendinimui reikalingos sumos. Svarstomos ir dalinai finansuojamos tik paraiškos, garantiniu raštu patvirtinančios bent 10 procentų suma ar atitinkamomis konkrečia suma įkainotomis paslaugomis prisidedančios prie projekto įgyvendinimo.
 
Pastabos
Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir/ar priemonių. Projektas negali būti dalinamas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems paraiškos būtų teikiamos ir gaunamos valstybės biudžeto lėšos jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Kultūros ministerijos strateginio plano programų ir/ar priemonių. Pagal šią Taisyklių nuostatą dalinis finansavimas tam pačiam projektui ar jo daliai negali būti gaunamas iš Lietuvos kultūros tarybos.
 
Paskirstoma suma
2016-aisiais metais sklaidos ir leidybos projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 140 000 Eur.
 
Norite pateikti paraišką?
1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.
2. Įvertinkite ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslus.
3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką,  ir parenkite 4 punkte nurodytus priedus.
4. Kartu su paraiška atsiųskite šiuos privalomus dokumentus:
– garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą;
–  į Juridinių asmenų registrą įtraukto juridinio asmens registravimo pažymėjimo išrašo kopiją, juridinio asmens įstatų (nuostatų) išrašo kopiją arba paraiškoje įrašyti nuorodą į konkrečią veikiančią oficialios įstaigos svetainę, kurioje yra patalpinti galiojantys juridinio asmens įstatai (nuostatai);
– leidybos projektams – techninę planuojamo leidinio informaciją (formatas, puslapių skaičius, įrišimas (kietas, minkštas), popierius vidiniams lankams, spalvotumas, planuojamas lankų skaičius (1 lankas – 40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus arba 3 000 kvadratinių centimetrų iliustracijų);
– planuojamo leidinio anotaciją ir jei yra parengta – prašomo finansuoti leidinio ištrauką.
5. Sistemoje www.kpepis.lt pildant prašymą pateikti paraišką, prašyme privaloma nurodyti prioritetą, kuriam teikiama paraiška. 2016 m., siunčiant paštu, prioritetą nurodyti lydraštyje.  Jeigu paraiška atitinka kelis prioritetus, nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausiąjį.
6. Sistemoje www.kpepis.lt užpildytame prašyme arba paštu atsiųstoje paraiškoje taip pat privaloma nurodyti paraiškos paskirtį –  ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui“.  
7. Paraiškos elektroninę versiją (word formatu) privaloma atsiųsti el. pašto adresu  nijole.n@heritage.lt
 
Dažniausiai paraiškose pasitaikančios klaidos
1. Pagrindinės (o ne paruošiamosios) projekto veiklos priskiriamos Europos paveldo dienoms arba Europos žydų kultūros dienai, bet vyksta ne nustatytomis datomis. 2016-aisiais metais Europos paveldo dienos minimos rugsėjo 16-18 d., o Europos žydų kultūros diena – rugsėjo 4 d.
2. Europos paveldo dienos arba Europos žydų kultūros diena organizuojamos ne kaip atskiri, savarankiški renginiai, bet yra miestelio šventės ar kito renginio dalis.
3. Netinkamas pagrindinių veiklų pasirinkimas Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros dienos renginiams. Kaip pagrindinės, pasirenkamos tokios veiklos, kurios galėtų būti tik kaip pagalbinės priemonės aktualizuojant, pristatant ir populiarinant nekilnojamąjį kultūros paveldą (mugės, spektakliai, koncertai, kulinarinio paveldo degustacijos, plenerai).
4. Nepagrįstas biudžetas. Finansavimo prašoma išlaidų eilutėms, kurios nėra būtinos pagrindinėms projekto veikloms arba veikloms finansuoti prašoma nepagrįstai didelių sumų.
5. Administracinės išlaidos viršija 20 %.
6. Numatoma įsigyti prekių, kurios nebūtinos projektų vykdymui.
 
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklės
 
Paraiška
 
2016 m. prioritetai
 
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas