Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams

Skelbiamas 2017 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas

Projektų dalinio finansavimo tikslas – skatinti pradėti ir/arba plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu, tuo prisidedant prie nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo.
 
 

Paraiškos priimamos nuo

2017 m. vasario 15 d.

Paraiškos priimamos iki:

leidybos projektų – 2017 m. kovo  15 d.

pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų – 2017 m. kovo 22 d.

Konsultacijos paraiškų rengimo ir pateikimo klausimais:

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, (8 5) 273 42 36,

nijole.n@heritage.lt

Paraiškų teikimo būdas

paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (KPEPIS) www.kpepis.lt , prisijungiant per elektroninės valdžios vartus

KPEPIS paskyros sukūrimo per elektroninės valdžios vartus žingsnių seka (svarbu – paraišką(-as) teikia įstaigos/organizacijos įgaliojimus prisijungti turintis asmuo):

 www.kpepis.lt → spausti „Sukurti naują paskyrą“  → spausti „Sukurti naują paskyrą per elektroninės valdžios vartus“ → spausti „Verslo subjektas“ → pasirinkti prisijungimo būdą → prie pasirinkimo Elektroninės valdžios vartai spausti „Prisijungti“ → spausti „Patvirtinti“ → spausti „Informavimas ir konsultavimas“ → spausti „Paraiška nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui“ → spausti „Pateikti paraišką“ → Juridinio asmens vardu IŠSAMIAI užpildyti duomenis, laukelyje „Prašymo tekstas“ įrašyti lydraščio tekstą ir paspaudus „Pasirinkti failą“ įsegti lydraštį ir paraišką (leistinu pasirinktu formatu ) → spausti „Pateikti“, jei norite paraišką išsiųsti. Jei norite paraišką išsiųsti vėliau, spausti „Išsaugoti“ ir, papildžius duomenis, spausti „Pateikti“.

Dėmesio! Siekiant išvengti techninio pobūdžio nesklandumų, rekomenduojame teikti paraiškas likus bent 3 dienoms iki paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas
1. pažintiniams renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo
priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
2. leidybai: ne mažesnės kaip 1 lanko apimties (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus) šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
 
Prioritetinės sritys
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ĮV-276 „Dėl 2017 m. iš dalies finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų temų prioritetų nustatymo“ patvirtinti NKPPSAL projektų dalinio finansavimo prioritetai, kuriuos rasite čia. Paraiškoje, prie projekto pavadinimo, privaloma nurodyti prioritetą, kuriam teikiama paraiška. Jeigu paraiška atitinka kelis prioritetus, nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausiąjį.
Projektų vertinimo kriterijai
1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
4. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
5. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
6. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
7. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.
 
Projekto finansavimo apimtys ir sąlygos
Projektams įgyvendinti skiriama suma negali viršyti 90 procentų bendros projekto įgyvendinimui reikalingos sumos. Svarstomos ir dalinai finansuojamos tik paraiškos, garantiniu raštu patvirtinančios bent 10 procentų suma ar atitinkamomis konkrečia suma įkainotomis paslaugomis prisidedančios prie projekto įgyvendinimo.
Pastabos
Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir/ar priemonių. Projektas negali būti dalinamas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems paraiškos būtų teikiamos ir gaunamos valstybės biudžeto lėšos jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Kultūros ministerijos strateginio plano programų ir/ar priemonių. Pagal šią Taisyklių nuostatą dalinis finansavimas tam pačiam projektui ar jo daliai negali būti gaunamas iš Lietuvos kultūros tarybos.
Paskirstoma suma
2017-aisiais metais sklaidos ir leidybos projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 150 000 Eur.
Norite pateikti paraišką?
1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.
2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslus.
3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką,  ir parenkite 4 punkte nurodytus priedus.
4. Kartu su paraiška atsiųskite šiuos privalomus dokumentus:
– garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą;
–  į Juridinių asmenų registrą įtraukto juridinio asmens registravimo pažymėjimo išrašo kopiją, juridinio asmens įstatų (nuostatų) išrašo kopiją arba paraiškoje įrašyti nuorodą į konkrečią veikiančią oficialios įstaigos svetainę, kurioje yra patalpinti galiojantys juridinio asmens įstatai (nuostatai);
– leidybos projektams – techninę planuojamo leidinio informaciją (formatas, puslapių skaičius, įrišimas (kietas, minkštas), popierius vidiniams lankams, spalvotumas, planuojamas lankų skaičius (1 lankas – 40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus arba 3 000 kvadratinių centimetrų iliustracijų);
– planuojamo leidinio anotaciją ir jei yra parengta – prašomo finansuoti leidinio ištrauką.
 
5. Sistemoje www.kpepis.lt užpildytame prašyme privaloma nurodyti paraiškos paskirtį –  ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui“.  
6. Paraiškos elektroninę versiją (word formatu) privaloma atsiųsti el. pašto adresu  nijole.n@heritage.lt
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas