Titulinis
Naujienlaiškis

Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų tvarkymo rekomendacijos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Žydų senųjų kapinių ir žudynių vietų bei kapo/ų tvarkymo rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato Kultūros vertybių registre registruotų žydų senųjų kapinių ir žudynių vietų bei kapų sutvarkymo reikalavimus.
 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Vietos savivaldos, Žmonių palaikų laidojimo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Želdynų įstatymuose, vartojamas sąvokas.
                       
 
II. ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ BEI ŽUDYNIŲ VIETŲ IR KAPŲ ĮTEISINIMAS IR TVARKYMAS
 
 1. Kultūros vertybių registre registruotų žydų senųjų kapinių ir žudynių vietų bei kapų valdytojas (toliau – valdytojas) turi suformuoti žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypus, kurie turi būti užregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Žydų senųjų kapinių ir žudynių vietų bei kapų sklypų teritorijos turi sutapti su į Kultūros vertybių registrą įrašyto sklypo teritorija.
 2. Žydų senųjų kapinių sklypas turi būti aptvertas tvora arba jų ribos paženklintos riboženkliais. Prie įėjimo į kapines turi būti įrengtas informacinis stendas arba informacinė lenta.
 3. Žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypas, esantis miško teritorijoje turi būti aptvertas tvora. Urbanizuotoje vietovėje sklypas gali būti aptvertas arba kitaip pažymėtos jo ribos.
 4. Sprendimas aptverti žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypus yra priimamas, kai pritaria Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir kai bendrai sutariama dėl aptvėrimo įrengimo pobūdžio.
 5. Žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklype turi būti pastatytas nužudytų aukų atminimo įamžinimui skirtas paminklas (stela, akmuo, skulptūra ar kita) su užrašu apie holokausto faktą. Užraše paminėtas nužudytųjų skaičius turi būti pagrįstas archyvinėmis pažymomis, o jo tekstas užrašomas lietuvių ir hebrajų/jidiš kalbomis. Dėl užrašo vertimo siūlome kreiptis į Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę, kuri gali inicijuoti ir faktine medžiaga pagrįstus pakeitimus.
 6. Nustatytos žydų žudynių vietos ir kapas/ai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimu įrašomos į Kultūros vertybių registrą, joms yra nustatomas nacionalinio reikšmingumo lygmuo, todėl šie objektai turi būti nuolat tvarkomi ir prižiūrimi.
 7. Įrašytoms į Kultūros vertybių registrą žydų senosioms kapinėms bei žydų žudynių vietoms ir kapui/ams nustatomos vertingosios savybės. Jomis gali būti: antkapiniai paminklai, paminklai, autentiškos tvoros ar jų fragmentai, autentiški vartai ar jų fragmentai, žemės reljefas, palaikai. Valdytojas privalo nuolat vykdyti priežiūros darbus (šalinti savaiminius želdinius, atnaujinti želdinius, pjauti žolę (pagal poreikį), genėti medžius, grėbti lapus, rinkti nukritusias šakas ir šiukšles, šalinti atsiradusius taršos šaltinius, prižiūrėti tvoras), nekeičiančius kultūros vertybės vertingųjų savybių. Tokiems darbams už objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimas nereikalingas.
 8. Rengiant žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypų tvarkybos projektus, jų teritorijose vengiant žemės kasimo darbų neprojektuoti naujų želdynų.
 9. Atsižvelgiant į žydų bendruomenės konfesinius kanonus, žydų senosiose kapiėse ar žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypuose medžiai ir krūmai pjaunami ar genimi nenaudojant technikos, nupjauti medžiai, šakos ir žolė, iš šių teritorijų išnešami. Kategoriškai draudžiama rauti medžių ar krūmų kelmus.
 10. Atsižvelgiant į žydų bendruomenės konfesinius kanonus, autentiški antkapiniai paminklai gali būti nuvalyti tik nuo paviršiuje atsiradusios augmenijos/samanų, jeigu atsiranda būtinybė perskaityti įrašus, tačiau kategoriškai draudžiama valyti šepečiais, kurie gali subraižyti paminklo paviršių, iškelti susmegusius antkapinius paminklus. Autentiškos tvoros, vartai ar jų fragmentai turi būti saugomi status quo (laikomi pozicijoje, esančioje dabar), o kilus grėsmei dėl jų sunykimo, valdytojas turi informuoti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Tik gavus jų sutikimą, galima vykdyti priemones grėsmei pašalinti.
 11. Valdytojas turi inicijuoti kelio krypties rodyklių įrengimą į žydų senąsias kapines bei žydų žudynių vietas ir kapą/us prie valstybinės reikšmės kelių.
 12. Valdytojas turi organizuoti kelio krypties rodyklių įregimą į žydų senąsias kapines bei žydų žudynių vietas ir kapą/us prie vietinės reikšmės kelių.
 13. Rodyklės turi būti statomos taip, kad jos nuvestų iki senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų. Jų įrengimo skaičius priklauso nuo konkrečios situacijos. Rodyklėse, nurodančiose kryptį į žydų senąsias kapines siūlome užrašyti „N“ kaimo žydų senosios kapinės”, o rodyklėse į žydų žudynių vietą ir kapą/us - „Holokausto vieta ir aukų kapai”.
 14. Žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypuose draudžiami žemės judinimo darbai, išskyrus atvejus, kai tokiems darbams yra gautas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pritarimas bei leidimas atlikti archeologinius tyrimus.
 15. Už mirusiojio palaikų išniekinimą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Asmuo, gavęs informacijos apie mirusiojo palaikų išniekinimą, apie tai turi nedelsiant informuoti teisėsaugos institucijas, atitinkamą Kultūros paveldo deparatmento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę.
 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 1. Rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio, skirtos žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypų valdytojams ar jų įgaliotiems atstovams, atsakingiems už šių skypų tvarkymą.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas